Regulamin

REGULAMIN SERWISU WYSZUKIWARKA-FIRM.PL

 

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.      Niniejszy regulamin serwisu internetowego www.wyszukiwarka-firm.pl (dalej „Regulamin”) określa szczegółowe zasady świadczenia usług poprzez serwis www.wyszukiwarka-firm.pl przez administratora, tj. Bartłomieja Kalinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bartłomiej Kalinowski, działającego pod marką Baner Media Gruop, z siedzibą w Węgrzcach, Ul. Forteczna 1, 32-086 Węgrzce, NIP: 5482605648, REGON: 369641575, z adresem poczty elektronicznej: kontakt@banermediagroup.pl.

2.      Regulamin serwisu internetowego www.wyszukiwarka-firm.pl stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz. U. 2020 r., poz. 344, z późn. zm.) i określa zasady świadczenia przez administratora usług zdefiniowanych w §2 Regulaminie.

3.      Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie każdemu użytkownikowi pod adresem internetowym www.wyszukiwarka-firm.pl/regulamin/, w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie oraz wydrukowanie.

 

§2

DEFINICJE

Wyrażania stosowane w Regulaminie wielką literą otrzymują mają następujące znaczenie:

1.      Administrator – właściciel serwisu internetowego www.wyszukiwarka-firm.pl, tj. Bartłomiej Kalinowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartłomiej Kalinowski, działający pod marką Baner Media Gruop, z siedzibą w Węgrzcach, Ul. Forteczna 1, 32-086 Węgrzce , NIP: 5482605648, REGON: 369641575;

2.      Konto – przestrzeń sieciowa Usługobiorcy, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji w Serwisie, dostępna po zalogowaniu (tj. podaniu loginu i hasła), z której Usługobiorca może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym;

3.      Okres testowy – jest to 14 – dniowy okres rozpoczynający się z chwilą zawarcia Umowy, w którym Usługobiorca ma prawo do bezpłatnego korzystania z Usługi, a także służący do zapoznania się przez Usługobiorcę z funkcjonalnością Serwisu i zadecydowania o kontynuowaniu Umowy;

4.      Regulamin –niniejszy Regulamin, określający w szczególności prawa i obowiązki Administratora (Usługodawcy), Użytkownika oraz Usługobiorcy, a także sposób korzystania z Serwisu; Regulamin stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą i jest odstępny pod adresem internetowym www.wyszukiwarka-firm.pl/regulamin/;

5.      Serwis – serwis internetowy www.wyszukiwarka-firm.pl;

6.      Umowa – odpłatna umowa zawarta na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z 14 – dniowym Okresem testowym, której przedmiotem jest świadczenie Usługi wskazanej w Regulaminie;

7.      Usługa – wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez Administratora, w tym umożliwienie odwiedzającemu Serwis Użytkownikowi korzystania z bazy danych przy pomocy Wyszukiwarki firm oraz przeglądanie informacji o działalnościach gospodarczych, treści reklamowych dotyczących Usługobiorcy zawartych w Serwisie, a także wszelkie czynności świadczone przez Administratora będącego Usługodawcą na rzecz Usługobiorcy w ramach zawartej Umowy, a polegających na m. in. umieszczaniu w Serwisie informacji o działalności gospodarczej Usługobiorcy oraz treści reklamowych związanych z działalnością gospodarczą Usługobiorcy oraz na umożliwieniu zarejestrowania konta w Serwisie;

8.      Usługobiorca – zarejestrowany Użytkownik, który zawarł Umowę z Usługodawcą o świadczenie Usługi;

9.      Usługodawca – Administrator i właściciel serwisu internetowego www.wyszukiwarka-firm.pl, tj. Bartłomiej Kalinowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartłomiej Kalinowski, działający pod marką Baner Media Gruop, z siedzibą w Węgrzcach, Ul. Forteczna 1, 32-086 Węgrzce, NIP: 5482605648, REGON: 369641575, świadczący usługi na rzecz usługobiorców;

10.   Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu internetowego www.wyszukiwarka-firm.pl;

11.   Wyszukiwarka – usługa elektroniczna udostępniona Użytkownikowi w Serwisie umożliwiająca  wyszukiwanie firm, ogłoszeń oraz innych treści na podstawie podanych przez Użytkownika kryteriów przy ewentualnym użyciu filtrów szukania.

 

§3

ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU

1.      Korzystanie z Serwisu przeznaczone jest dla celów zarówno prywatnych, jak i związanych z działalnością gospodarczą Użytkowników, a także dla celów związanych z działalnością gospodarczą Usługobiorców.

2.      Użytkownik może korzystać z Serwisu zarówno przebywając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, jednakże dostępność Serwisu dla Użytkownika przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub części.

3.      Użytkownik w ramach Usługi korzysta z Serwisu poprzez przeglądanie treści w nim zamieszczonych, bez prawa do zamieszczania własnych treści i ingerowania w treści zamieszczone w Serwisie.

4.      Korzystanie przez Usługobiorcę w Serwisie z Usług Usługodawcy reguluje Regulamin oraz Umowa, o której mowa w §4 Regulaminu.

5.      Zasady rejestracji Usługobiorcy w Serwisie oraz korzystania z Konta:

a)     zarejestrowanie w Serwisie polega na utworzeniu Konta przy pomocy formularza znajdującego się pod adresem internetowym www.wyszukiwarka-firm.pl/uczestnictwo/;

b)     utworzenie Konta jest dobrowolne, ale możliwe dopiero po akceptacji postanowień Regulaminu, w tym Polityki prywatności i zawarciu Umowy z Usługodawcą, o której mowa w §4 Regulaminu;

c)      Usługobiorca przy tworzeniu Konta uzyskuje login oraz hasło do Serwisu;

d)     Usługobiorca zobowiązany jest chronić swoje hasło i nie udostępniać go innym Użytkownikom i osobom trzecim oraz obowiązany jest powiadomić niezwłocznie Administratora w razie powzięcia wiedzy o tym, że osoba trzecia weszła w posiadanie hasła, przy czym w braku powiadomienia, Usługobiorca może ponosić ryzyko związane z korzystaniem przez osobę trzecią z jego Konta;

e)     za pośrednictwem Serwisu zarejestrowany Usługobiorca ma możliwość samodzielnego opublikowania w Serwisie oraz samodzielnego wprowadzania zmian i aktualizacji:

       nazwy prowadzonej działalności gospodarczej;

       danych adresowych i kontaktowych prowadzonej działalności gospodarczej;

       numeru NIP, REGON oraz numer w KRS (jeżeli dotyczy);

       mapy dojazdu do miejsca prowadzonej działalności gospodarczej;

       oferty towarów i świadczonych usług;

       logo prowadzonej działalności gospodarczej, które zostanie upublicznione przez Administratora po dostarczeniu odpowiedniego pliku w formacie;

f)       za pośrednictwem Administratora Serwisu zarejestrowany Usługobiorca ma możliwość opublikowania w Serwisie:

       logo prowadzonej działalności gospodarczej, które zostanie upublicznione przez Administratora po dostarczeniu odpowiedniego pliku z tym jednak zastrzeżeniem, że:

·        w przypadku niedostarczenia Administratorowi logo, Usługobiorca wyraża zgodę, aby Administrator samodzielnie upublicznił logo Usługobiorcy widniejące w Internecie;

·        w przypadku niedostarczenia Administratorowi logo oraz braku funkcjonowania logo Usługobiorcy w Internecie, w miejscu przeznaczonym na logo Administrator zamieści nazwę działalności gospodarczej Usługobiorcy;

       graficzno-tekstowej treści reklamowej dostarczonej Usługodawcy w formacie 9×8 o minimalnej rozdzielczości 300dpi lub graficzno-tekstowej treści reklamowej opracowanej przez Administratora i zaakceptowanej przez Usługobiorcę, o której mowa w §4 Regulaminu i na warunkach tam wskazanych;

g)     dane przekazywane przez zarejestrowanego Usługobiorcę do Serwisu, w szczególności wprowadzane przez Usługobiorcę podczas Rejestracji lub udostępnione na Koncie, mogą być moderowane przez Administratora po ich upublicznieniu;

h)     Administrator może odmówić upublicznienia treści za pośrednictwem Serwisu, a w konsekwencji może zablokować Konto Usługobiorcy, jeżeli upubliczniane dane lub materiały będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, Regulamin oraz dobre obyczaje lub moralność;

i)       w przypadku usunięcia przez Administratora treści, co do których Administrator uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze tych treści pochodzących od zarejestrowanego Usługobiorcy, Administrator wyśle do Usługobiorcy wiadomość na podany przez niego adres poczty elektronicznej wskazującą na tę treść oraz przyczyny jej usunięcia;

6.      Treści, o których mowa w ust. 5 lit. e) i f), będą widoczne dla pozostałych Użytkowników Serwisu.

7.      Administrator jest uprawniony do czasowej i krótkotrwałej, przerwy w działaniu Serwisu lub poszczególnych Usług w celu jego ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzania konserwacji.

8.      Administrator jest uprawniony do prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam towarów i usług podmiotów trzecich i Usługobiorców będącymi dla siebie konkurencją na rynku towarów i usług.

9.      Szczegółowe informacje dotyczące administratora danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, praw Użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz ewentualnych prawach i obowiązków spoczywających na Użytkownikach zostały zawarte w dokumencie pn. „Polityka Prywatności”, dostępnym dla wszystkich Użytkowników na stronie internetowej www.wyszukiwarka-firm.pl/polityka-prywatnosci/.

 

§4

UMOWA O USŁUGI REKLAMOWE

Sposób zawarcia Umowy

1.      Umowa pomiędzy Stronami zawierana jest:

a)     w czasie rozmowy telefonicznej z konsultantem reprezentującym Usługodawcę po przedstawieniu najistotniejszych postanowień umownych, przekazaniu danych kontaktowych, akceptacji Regulaminu przez Usługobiorcę i złożenie potwierdzenie zawarcia Umowy w formie SMS (wiadomość SMS będzie utrwalona na stałym nośniku danych i dostępna do wglądu w razie takiej potrzeby). Po zawarciu Umowy Usługobiorca otrzyma potwierdzenie aktywacji Usługi w formie SMS, lub

b)     poprzez Serwis po przejściu do zakładki „Uczestnictwo” i zgłoszenia na udostępnionym formularzu chęci skorzystania z 14 – dniowego Okresu testowego przy jednoczesnej akceptacji Regulaminu.

Chwila zawarcia Umowy

2.      Umowę uważa się za zawartą w chwili:

a)     złożenia potwierdzenia przez Usługobiorcę w formie SMS –  dla trybu ust. 1 lit. a);

b)     złożenie potwierdzenia przez Usługodawcę w formie SMS lub mailowej – dla trybu ust. 1 lit. b).

Czas trwania Umowy i wypowiedzenie

3.      Umowa zostaje zawarta na czas określony 1 roku, który liczy się od dnia następującego po upływie Okresu testowego, o którym mowa w ust. 4, z tym że wraz z upływem okresu 1 roku Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejno występujące po sobie okresy 1 roczne, chyba że Usługobiorca wypowie umowę w formie pisemnej przy użyciu formularza rezygnacyjnego, pod rygorem nieważności, dostępnego do podglądu, pobrania i wydrukowania, najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed upływem roku od zawarcia Umowy lub jej automatycznego przedłużenia, przy czym przy ustaleniu dochowania terminu wypowiedzenia przynajmniej 1 miesięcznego liczy się chwilę nadania przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej. Usługodawcy również przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia Umowy najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed upływem roku od zawarcia Umowy lub jej automatycznego przedłużenia. Po skutecznym wypowiedzeniu Umowy, Administrator usunie z Serwisu wszelkie treści dotyczące Usługobiorcy, a także może usunąć jego Konto.

Okres testowy

4.      Z chwilą zawarcia Umowy rozpoczyna się 14 – dniowy Okres testowy, w którym Usługobiorca ma prawo do bezpłatnego korzystania z Usługi z wyłączeniem Usługi, o której mowa w §3 ust. 5 lit. f) tiret ostatnie Regulaminu oraz §4 ust. 7 Regulaminu, a także służący do zapoznania się przez Usługobiorcę z funkcjonalnością Serwisu i zadecydowania o kontynuowaniu Umowy. W tym Okresie Usługobiorca może odstąpić od Umowy na warunkach określonych w §4 ust. 21-25.

Usługi

5.      Z chwilą zawarcia Umowy Usługobiorca może dokonać rejestracji w Serwisie i wykonywać czynności, o których mowa w §3 ust. 5 Regulaminu.

6.      W Okresie testowym, o którym mowa w ust. 4, Usługodawca publikuje w Serwisie, dostarczone przez Usługobiorcę w formie mailowej, treści reklamowe, a to:

a)     nazwę prowadzonej działalności gospodarczej;

b)     dane adresowe i kontaktowe prowadzonej działalności gospodarczej;

c)      numer NIP, REGON oraz numer w KRS (jeżeli dotyczy);

d)     mapę dojazdu do miejsca prowadzonej działalności gospodarczej;

e)     ofertę towarów i świadczonych usług;

f)       logo prowadzonej działalności gospodarczej, które zostanie upublicznione przez Administratora po dostarczeniu odpowiedniego pliku z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 5 lit. f) tiret pierwsze Regulaminu,

chyba że Usługobiorca samodzielnie wprowadzi ww. treści reklamowe poprzez zarejestrowane Konto.

7.      Niezależnie od tego czy Usługobiorca posiada Konto w Serwisie, po upływie Okresu testowego i uregulowaniu płatności, o której mowa w ust. 8-16, Usługodawca oprócz czynności, o których mowa w ust. 5 i 6, zamieszcza w serwisie graficzno-tekstową treść reklamową dotyczącą Usługobiorcy wedle poniższych zasad:

a)     po uregulowaniu płatności Usługobiorca przekazuje drogą mailową Usługodawcy materiały potrzebne do zaprojektowania i utworzenia graficzno-tekstowej treści reklamowej, a to np. treść hasła reklamowego w rozmiarze, logo, zdjęcia etc.;

b)     w terminie 14 dni od otrzymania materiałów, o których mowa w ust. 7 lit. a), Usługodawca wykona i przekaże Usługobiorcy w drodze mailowej dwa projekty graficzne;

c)      Usługobiorca z dwóch przedstawionych projektów graficznych wybierze i zaakceptuje jeden, który zostanie opublikowany w Serwisie jako reklama działalności gospodarczej Usługobiorcy, z zastrzeżeniem lit. d);

d)     do wybranego projektu graficznego Usługobiorcy, przed publikacją w Serwisie, przysługuje prawo zgłoszenia, w drodze mailowej, dwóch zmian (poprawek), które Usługodawca naniesie na projekt graficzny w terminie 14 dni od chwili ich zgłoszenia;

e)     wybrany projekt graficzny zostanie niezwłocznie opublikowany w Serwisie po mailowej akceptacji przez Usługobiorcę lub po wprowadzeniu zmian przez Usługodawcę, o których mowa w lit. d);

f)       Usługobiorca zamiast skorzystania z zaprojektowania graficzno-tekstowej treści reklamowej przez Usługodawcę, może przekazać drogą mailową własną graficzno-tekstową treść reklamową w formacie w formacie 9×8 o minimalnej rozdzielczości 300dpi.

Płatności za Usługi i okresy rozliczeniowe

8.      Usługi, o których mowa w §4 ust. 6 Regulaminu, w Okresie testowym są nieodpłatne.

9.      Po upływie Okresu testowego Usługi świadczone przez Usługodawcę są odpłatne i wynoszą 100,00 zł (słownie: sto złotych) netto za każdy miesiąc korzystania z Usług.

10.   Okresem rozliczeniowym jest 1 rok świadczenia Usług.

11.   Płatność za Usługi następuje z góry i jednorazowo w każdym roku trwania Umowy w kwocie 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) netto, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcą powiększonej o podatek VAT w formie przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze, w terminie wskazanym na fakturze VAT, który będzie nie dłuższy niż 7 dni. Usługodawca może przed wystawieniem faktury VAT, wystawić fakturę proforma, na podstawie której nastąpi płatność.

12.   Pierwsza faktura VAT wystawiona zostanie niezwłocznie po zakończeniu Okresu testowego, w którym Usługobiorca nie odstąpił od Umowy, obejmująca cały okres rozliczeniowy. Jeżeli płatność nastąpi na podstawie faktury proforma to wówczas Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu płatności wystawi fakturę VAT do faktury proforma.

13.   Kolejne faktury VAT i faktury proforma za usługi wystawiane będą niezwłocznie po rozpoczęciu kolejnego rocznego okresu trwania Umowy, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu, a obejmowały będą kolejne okresy rozliczeniowe.

14.   Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru i upoważnia Usługodawcę do wysłania jej Usługobiorcy drogą mailową, komunikatorem (np. Messenger, WhatsApp etc.) lub listem poleconym. To samo dotyczy wystawiania i doręczenia faktur proforma.

15.   Za chwilę dokonania płatności uznaje się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.

16.   W przypadku braku terminowej zapłaty przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy, Usługodawca uprawniony będzie do żądania od Usługobiorcy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, a w przypadku, gdy Usługobiorcą będzie konsument odsetek ustawowych za opóźnienie.

Majątkowe prawa autorskie, prawa pokrewne i osobiste prawa autorskie

17.   Usługobiorca oświadcza, że żadne z materiałów przez niego opublikowanych w Serwisie oraz materiałów przekazanych Usługodawcy do publikacji w Serwisie nie będą naruszać praw autorskich, w tym autorskich praw majątkowych, praw zależnych, praw pokrewnych, w tym praw osób trzecich, praw autorskich osobistych osób trzecich.

18.   Usługobiorca wprowadzając, udostępniając lub przesyłając do Serwisu lub do Administratora materiały (logo, graficzno-tekstowe treści reklamowe) udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej, licencji (obejmującej prawa autorskie i prawa pokrewne), która może być przenoszona lub sublicencjonowana przez Administratora bez odrębnej zgody Usługobiorcy, obejmująca upoważnienie do korzystanie z materiałów przez Administratora, w całości lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji:

a)     utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

b)     zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

c)     wprowadzanie do obrotu;

d)     wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;

e)     publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);

f)      publiczne wykonanie;

g)     publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 itp.);

h)     wystawianie;

i)      wyświetlanie;

j)      użyczanie i/lub najem;

k)     nadawanie, reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;

l)      nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Usługobiorcy oraz innych osób utrwalonych w wiadomościach, na zdjęciach lub w filmach i innych materiałach nadesłanych przez Usługobiorcę;

m)   wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Usługobiorcę w Serwisie w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

n)     umieszczania wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Usługobiorcę w Serwisie, w bazach danych;

o)     wykorzystania wiadomości, zdjęć filmów lub innych materiałów zamieszczonych w Serwisie przez Usługobiorcę, w celu promocji Serwisu.

19.   Usługobiorca upoważnia Administratora do redagowania, przerabiania, skracania nadesłanych materiałów oraz łączenia ich z innymi materiałami, jak również dostosowywania nadesłanych materiałów do wymogów Serwisu.

20.   W przypadku, gdy opublikowane w Serwisie przez Usługobiorcę materiały albo materiały przekazane Usługodawcy do publikacji będą naruszać prawa osób trzecich to wówczas Usługobiorca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec uprawnionej osoby trzeciej. W przypadku roszczeń osób trzecich kierowanych do Usługodawcy, Usługodawca uprawniony będzie do dochodzenia roszczeń regresowych względem Usługobiorcy w zakresie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za naruszenia praw osób trzecich. 

Konsumenckie prawo odstąpienia

21.   Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy, o którym mowa w §4 ust. 2 Regulaminu, najpóźniej w 14 dniu trwania Okresu testowego, bez podania przyczyny.

22.   Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. 21, Usługobiorca składa Usługodawcy w formie pisemnej na formularzu odstąpienia, pod rygorem nieważności.

23.   Formularz odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 22, dostępny jest do podglądu, pobrania i wydrukowania po zalogowaniu się na Konto Usługobiorcy.

24.   Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem przesyłką poleconą za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej pod adres siedziby Usługodawcy.

25.   Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Usługobiorcy, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także innym Usługobiorcom, a Umowa była zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

§5

OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.      Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

2.      Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Serwisu w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

3.      Administrator nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji (chyba, że takie zapewnienie zostało udzielone Użytkownikowi w formie pisemnej przez Administratora). Administrator ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ.

4.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

5.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie Usługobiorcy, w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatności oraz standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach działań Usługobiorcy. Roszczenia w tym zakresie kierowane mogą być tylko do Usługobiorcy dostarczających dane treści.

6.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie roszczenia należy kierować do podmiotów dostarczających informację i usługi, w ramach którego zawarta została transakcja pomiędzy Użytkownikami. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy świadczeniu Usługi oraz wykonywaniu Umowy za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.

7.      Zakazane jest dostarczanie do Serwisu przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami, nieprawdziwych oraz naruszających prawa osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie.

8.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub Umowy oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§6

WYMAGANIA TECHNICZNE

1.      Możliwość zawarcia przez Usługobiorcę Umowy oraz korzystania przez niego z Usługi, objętej zawartą przez niego Umową, a także korzystanie z Serwisu przez Użytkownika, jest uzależniona od posługiwania się przez Usługobiorcę lub Użytkownika w tych celach:

a)     komputerem, spełniającym wymagania techniczne opisane poniżej:

       zainstalowana aktualna lub jedna z dwóch poprzednich wersji przeglądarek wymienionych poniżej, jeśli nie jest zaznaczone inaczej, na systemach operacyjnych Windows 8+, Mac OSX 10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:

·        Mozilla Firefox;

·        Opera;

·        Google Chrome;

·        Microsoft Edge;

·        Apple Safari;

b)     urządzeniem przenośnym (np. smartphone, tablet), w których Usługobiorca nie wprowadził modyfikacji niezgodnych z zaleceniami producenta urządzenia, określonymi w jego szczegółowych warunkach użytkowania oraz warunkach gwarancji, spełniającym wymagania techniczne opisane poniżej:

       wyposażenie w jeden z następujących systemów operacyjnych:

·        najnowsza aktualna wersja systemu Android, oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym https://www.android.com/) lub którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję najnowszą;

·        najnowsza aktualna wersja systemu iOS, oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym https://www.apple.com/) lub którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję najnowszą.

 

§7

KONSEKWENCJE NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z SERWISU WYSZUKIWARKA-FIRM.PL

1.      Użytkownik obowiązany jest do korzystania z udostępnionych treści lub materiałów w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik/Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika/Usługobiorcy obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.      Dostęp do Serwisu może zostać Użytkownikowi zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:

a)     wykorzystuje Serwis, treści lub materiały do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

b)     utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, treści lub materiałów, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się treści lub materiały;

c)      podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł do Konta Usługobiorcy, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł;

d)     udostępnia login lub hasło do swojego Konta innym Usługobiorcom lub nieuprawnionym osobom trzecim;

e)     zamieszcza w Serwisie lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się treści, materiały skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się treści lub materiały;

f)       stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie z Usług w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy);

g)     dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego przez Administratora wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.

 

 

§8

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.      Materiały opublikowane w Serwisie, w szczególności loga i graficzno-tekstowe treści reklamowe, podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa własności przemysłowej, a także przepisów o ochronie baz danych.

2.      Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do materiałów dysponuje Administrator, bądź inny podmiot trzeci.

3.      Utrwalanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Użytkownika w materiały opublikowane w Serwisie, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu Serwisu jest zabroniona.

 

§9

REKLAMACJE

1.      Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz Usługi mogą być zgłaszane przez Użytkownika lub Usługobiorcę do Obsługi Klienta na adres korespondencyjny Administratora lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@banermediagroup.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem internetowym: www.wyszukiwarka-firm.pl/kontakt/.

2.      W reklamacji Użytkownik lub Usługobiorca powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Umowę oraz Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem lub Usługobiorcą (np.: login Konta, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Administrator może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

3.      Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.      Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

5.      Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od jej zgłoszenia uważa się za jej uznanie.

6.      W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem lub Usługobiorcą, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

7.      Wniesienie przez Użytkownika lub Usługobiorcę reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika lub Usługobiorcy do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§10

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców są wykorzystywane w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szczegółowe informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym celów i podstawy przetwarzania, polityce retencji, prawach użytkowników i innych informacjach wskazanych w art. 13 i 14 RODO, zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: www.wyszukiwarka-firm.pl/polityka-prywatnosci/.

 

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      W przypadku sporów, strony (Usługodawca, Usługobiorca, Użytkownik) będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, wedle wyboru strony powodowej, właściwym będzie sąd siedziby Usługodawcy lub sąd właściwości ogólnej lub przemiennej.

2.      W  sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3.      Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie jednak miała zastosowanie tylko do Umów zawartych po podaniu zmienionego Regulaminu do powszechnej wiadomości poprzez jego zamieszczenie pod adresem internetowym: www.wyszukiwarka-firm.pl/regulamin/. Użytkownik ma zawsze możliwość zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu pod adresem internetowym: www.wyszukiwarka-firm.pl/regulamin/. W zakresie Umów zawartych przed momentem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości w sposób określony powyżej, Usługobiorcę obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie zawarcia Umowy.

4.      Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 roku.